Skip to main content

Hälsa och säkerhet under lackarbeten

Regler för säkra arbetsvillkor

Hälsa och säkerhet är en viktig del i en verkstads skyldigheter. Den speciella omgivningen gör att det är oumbärligt att göra en riskbedömning för de personer som arbetar i verkstad. Det anges också i lagen.

I avsnittet nedan förklarar vi i detalj vad det här betyder och vad du bör tänka på. Det finns ett antal lagar och förordningar som reglerar arbetssäkerhet och säker hantering av farliga material.

Viktiga dokument och verktyg:

 • RISKBEDÖMNING

 • SÄKERHETSDATABLAD

 • DRIFTSINSTRUKTIONER

 • INSTRUKTIONER

– för att nämna några. Dessa dokument och verktyg beskrivs i olika lagar och regler, och de fungerar som den första viktiga grunden för att ge dig en översikt.

Genom att granska alla regler kommer du att se till att dina anställda får den säkerhet de behöver för sitt dagliga arbete i verkstaden. Dessutom måste du använda säkerhetsinstruktioner för att stärka medarbetarnas kunskap om hälsa och säkerhet.

CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Riskbedömning enligt paragraf 5 i German Occupational Safety Act

Arbetsgivaren måste se till att en riskbedömning görs i enlighet med paragraf 5 i German Occupational Safety Act. Arbetsgivaren måste ta fram passande arbetsinstruktioner baserat på denna riskutvärdering.

German Hazardous Substances Ordinance (GefStoffV) anger att driftsinstruktionerna måste uppfylla följande krav:

 • De måste skrivas i ett format och på ett språk som kan förstås av de anställda

 • De måste vara tillgängliga för de anställda.

 • De måste innehålla information om farliga material på arbetsplatsen.

 • De måste innehålla utformning av de farliga materialen, deras etiketter och potentiella hälso- och säkerhetsrisker.

 • De måste innehålla information om varningar och åtgärder anställda måste vidta för eget skydd och skydd av andra.

 • De måste innehålla information om åtgärder som måste vidtas före/under driftstörningar, olyckor och nödsituationer

 • De måste innehålla hygienbestämmelser.

 • De måste innehålla information om användning av personlig skyddsutrustning och skyddskläder

Driftinstruktionerna måste finnas på en synlig plats och de anställda måste få årlig utbildning baserat på anvisningarna.

CONTENTBILD
Contentbild
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Arbetsgivaren är särskilt skyldig att ge information och vård till gravida kvinnor med hänsyn till följande:

 • möjliga risker för mamman och barnet vad gäller

 • anställningsrestriktioner.

Innehållet i instruktionerna måste anges skriftligt och verifieras med en signatur. Dessutom måste anställda ha tillgång till säkerhetsbladen för de produkter som används.

För verkstäder som använder produkter som är cancerframkallande, mutagent eller farligt för reproduktionsförmågan måste särskilda varningar finnas på plats (cf. German Hazardous Substances Ordinance). Information om explosiva ämnen måste också utvärderas.