Disclaimer

ABS_ITA

DisclaimerALLMÄN INFORMATION

Webbplatsen drivs av BASF och alla rättigheter till den ägs exklusivt av BASF.

ANSVAR FÖR INNEHÅLL

Det innehåll som tillhandahålls har skapats med största omsorg. För innehållets noggrannhet, fullständighet, tillförlitlighet, användbarhet och aktualitet kan BASF inte garantera. Respektive användare är därför generellt skyldig att professionellt kontrollera eller att professionellt ha kontrollerat lämpligheten för allt innehåll för dess avsedda användning.

BASF är ansvarigt för eget innehåll på dessa webbplatser enligt de allmänna lagarna. BASF är dock inte skyldigt att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna förblir opåverkade. Ansvar är dock endast möjligt från och med dagen för kännedom om en specifik överträdelse. Vid anmälan av sådana överträdelser kommer BASF att ta bort innehållet omedelbart.

Denna webbplats och all produktinformation (nedan kallad "produktinformation" eller "produktinnehåll") tillhandahålls "i befintligt skick" och i den utsträckning som tillåts enligt lag, utan någon form av (uttrycklig eller underförstådd) garanti, åtagande eller ansvar. Förutom i fall av avsiktlig försummelse är BASF inte ansvarigt för skador som orsakas av eller i samband med användningen av denna information. Under alla omständigheter är BASF inte ansvarigt för och åtar sig inget ansvar för indirekta, tillfälliga eller följdskador som orsakas av eller i samband med användningen av sådant innehåll.

ANSVAR FÖR LÄNKAR

Innehållet på denna webbplats innehåller också länkar till externa webbplatser som BASF inte har någon kontroll över. Därför kan BASF inte ta något ansvar för deras innehåll. Respektive leverantör eller operatör av dessa externa webbplatser är alltid ansvarig för deras innehåll. De länkade webbplatserna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen för eventuella överträdelser av lagen. Olagligt innehåll var inte igenkännligt. En permanent kontroll av de länkade sidorna är orimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. Vid anmälan om överträdelser kommer BASF att ta bort sådana länkar omedelbart. Vidare är BASF inte ansvarigt för tillgängligheten av dessa webbplatser eller deras innehåll.

UPPHOVSRÄTTSLAGSTIFTNING

Innehållet och arbetena på dessa sidor som sammanställts av BASF omfattas av upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och alla typer av användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från BASF. Om innehållet inte har skapats av BASF iakttas upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är markerat som sådant. Men om en användare blir medveten om ett upphovsrättsintrång, ber BASF användaren om anmälan. Vid anmälan av sådana överträdelser kommer BASF att ta bort innehållet omedelbart.

PRODUKTINFORMATION

INFORMATION OCH DOKUMENT FRÅN TREDJE PART

I den mån produktinformation som tillhandahålls användaren baseras på lagerdata från tredje part, kan datumet för den senaste uppdateringen hämtas från databladet.

Även om BASF har gjort allt för att garantera riktigheten, fullständigheten, tillförlitligheten, aktualiteten och användbarheten av information från tredje part, frånsäger sig BASF i den utsträckning som lagen tillåter, alla garantier eller ansvar.

BASF INFORMATION OCH DOKUMENT

Information om BASF-produkter baseras på BASFs nuvarande kunskap och erfarenhet och överensstämmer med godkännandemyndighetens beslut. Detta befriar dock inte användaren från att utföra egna undersökningar och tester på grund av antalet faktorer som kan påverka bearbetning och tillämpning av produkten. Eftersom lagring och användning ligger utanför BASF:s kontroll och BASF inte kan förutse alla relevanta omständigheter, utesluter BASF allt ansvar för skador till följd av felaktig lagring och användning.

Användningen av produkten i sådana områden som inte beskrivs i denna manual har inte kontrollerats av BASF. Detta gäller särskilt för tillämpningar som omfattas av ett tillstånd eller en licens från tillståndsmyndigheten, men som inte rekommenderas av BASF. BASF utesluter därför allt ansvar för eventuella skador till följd av sådan tillämpning.

Olika, särskilt lokala eller regionala miljöfaktorer kan påverka produktens effekt. För sådana konsekvenser kan BASF eller BASF:s distributionspartners inte ta något ansvar.

Befintliga äganderätter, lagar och förordningar samt bestämmelserna för godkännande av produkten och instruktionerna ska följas av användaren av produkten. Alla uttalanden och all information i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Om inte annat uttryckligen anges skriftligen ska BASF:s allmänna försäljningsvillkor inte ändras av denna webbplats, dess innehåll, material och information.

ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

Utan något som helst ansvar kan BASF utan föregående meddelande ändra och/eller avbryta driften av hela eller delar av denna webbplats när som helst efter eget gottfinnande, och åtar sig inget ansvar för att uppdatera webbplatsen

SLUTBESTÄMMELSER

Alla anspråk eller stämningar i samband med Webbplatsen eller dess användning ska regleras och tolkas i enlighet med Tysklands lagar, med undantag för dess principer om lagkonflikter.

Tillsammans hittar vi rätt lösning för ditt företag.

Hitta din lokala Glasurit-representant för att köpa de premiumprodukter du behöver.