Skip to main content

Informacje prawne i ochrona danych

Zastrzeżenie – informacje prawne

 1. Strona obsługiwana jest przez spółkę BASF, a wszelkie do niej prawa należą do spółki BASF i są przez nią zastrzeżone.
 2. Udostępniona Strona i udostępnione na niej oprogramowanie jest przekazywane Użytkownikowi w stanie, w jakim jest, i bez jakichkolwiek (wyraźnych lub dorozumianych) zapewnień lub jakiejkolwiek odpowiedzialności w jak największym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Z wyjątkiem przypadków winy umyślnej spółka BASF nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio w związku z użytkowaniem tej Strony. W każdym przypadku spółka BASF zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe i specjalne poniesione bezpośrednio lub pośrednio w związku z użytkowaniem tej Strony.
 3. Wszelkie informacje o produkcie i inne informacje podawane na tej Stronie są przekazywane zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki BASF. Jednak żadna z tych informacji, w dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie będzie mogła zostać uznana za informację sugerującą jakąkolwiek odpowiedzialność spółki BASF i nie będzie zwalniać Użytkownika z podejmowania własnych badań i testów.
 4. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są publikowane na stronie wyłącznie w celach informacyjnych i bez odpowiedzialności. Z przyczyn technicznych, nie można zagwarantować, że karty charakterystyki substancji niebezpiecznych publikowane na stronie są najbardziej aktualnymi wersjami w danej chwili. W związku z tym na potrzeby obowiązków informacyjnych wynikających z unijnego rozporządzenia o substancjach chemicznych (REACH) należy korzystać wyłącznie z kart charakterystyki substancji w formie drukowanej. Karty charakterystyki substancji publikowane na tej Stronie nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń wobec spółki BASF.
 5. Jeżeli nie wskazano wyraźnie na piśmie, że jest inaczej, Ogólne Warunki Sprzedaży BASF nie zostaną zmienione przez tę Stronę, jej treść, zawarte na niej materiały i informacje.
 6. Firma BASF może bez uprzedzenia, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować i/lub przerwać działanie całości lub części Witryny i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację Witryny.
 7. Odnośniki do stron podmiotów trzecich („hiperłącza”) nie oznaczają, że spółka BASF ręczy za takie strony, a ponadto spółka BASF nie bierze odpowiedzialności za dostępność takich stron ani ich treść. Użytkownik może korzystać z hiperłączy do tych stron na własne ryzyko.
 8. Wszelkie roszczenia lub pozwy związane z niniejszą Stroną podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych.

Zasady ochrony danych online BASF COATINGS GMBH

Informacje o prywatności i ochronie danych

BASF cieszy się, że odwiedziłeś/-aś naszą stronę internetową i dziękuje za zainteresowanie naszą firmą.

BASF traktuje ochronę danych poważnie. Niniejsze Oświadczenie o prywatności opisuje:

 • dane osobowe, które BASF zbiera, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową
 • cele, w których BASF wykorzystuje te dane
 • podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych
 • odbiorców tych danych osobowych
 • okres, w którym te dane osobowe będą przechowywane
 • czy jesteś zobowiązany/-a do podania danych osobowych

Ponadto chcielibyśmy poinformować o:

 • Twoich prawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Administratorze w rozumieniu przepisów ochrony danych i, w stosownych przypadkach, naszym Inspektorze ochrony danych.

1. Jakie dane osobowe zbiera BASF, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową?

W tym miejscu należy wskazać dokładną listę pobieranych informacji. Minimalnie, lista powinna zawierać adresy e-mail użytkownika.

Następujące dane są także pobierane podczas rejestracji

W tym miejscu należy wskazać listę faktycznie zbieranych danych. Przykłady:

Uzyskanie Twojej zgody na przetwarzanie danych jest elementem procesu rejestracji i powinna ona zawierać odnośnik do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 1. Gdy odwiedzasz naszą stronę bez kontaktowania się z nami lub bez logowania, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła następujące dane na nasz serwer:
  • Adres IP Twojego komputera
  • Informacje o Twojej przeglądarce
  • Stronę internetową, na której byłeś/-aś tuż przed odwiedzeniem naszej strony internetowej
  • Żądany URL lub plik
  • Data i czas Twojej wizyty
  • Ilość przesłanych danych
  • Informacje o statusie, np. komunikaty o błędzie
 2. Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, otrzymujemy następujące informacje:
  • Twój adres e-mail i inne informacje, które podajesz za pomocą e-maila lub formularza kontaktowego
  • Data i czas Twojej wiadomości
 3. Nasza strona internetowa oferuje możliwość zapisania się do darmowego newslettera [do uzupełnienia]. Gdy użytkownik rejestruje się do otrzymywania newslettera, otrzymujemy dane wprowadzone na ekranie.
  • E-mail (dowolna treść)
  • Tytuł (Pan/Pani)
  • Nazwisko (dowolna treść)
  • Imię (dowolna treść)
  • Adres IP
  • Data i czas rejestracji
  1. adres IP komputera
  2. Data i czas rejestracji
 4. Nasza strona umożliwia użytkownikom rejestrowanie się przy pomocy danych osobowych. Dane są wprowadzane na ekranie, przesyłane do nas i przechowywane. Następujące dane są pobierane w trakcie procesu rejestracji:
  • Firma (dowolna treść)
  • Imię (dowolna treść)
  • Nazwisko (dowolna treść)
  • Stanowisko/Funkcja (dowolna treść)
  • Ulica (dowolna treść)
  • Kod pocztowy/miasto (dowolna treść)
  • Osoba do kontaktu (dowolna treść)
  • Telefon (dowolna treść)
  • E-mail (dowolna treść)
  • Wykorzystywane systemy (dowolna treść)
  • Rozmiar ogólny (dowolna treść)
  • Wiadomość (dowolna treść)
  • Inne osoby (wliczając w to wszystkie pola wskazane powyżej)
  • Hotel (tak/nie)
  • Termin przybycia (dowolna treść)
  • Adres do celów wystawienia faktury (z polami, nazwa firmy, ulica, kod pocztowy/miasto, osoba do kontaktu, telefon, e-mail)
  • Członek Colormotion (tak/nie)
  • Przedstawiciel/partner Mercedes-Benz (tak/nie)
  • Dealer (wybór)
  • Sprzedaż zewnętrzna (dowolna treść)
  • Nazwa seminarium (uzupełniana automatycznie)
  • Termin seminarium (uzupełniany automatycznie)
  • Adres IP użytkownika
  • Data i czas rejestracji

2. W jakim zakresie i w jakich celach BASF przetwarza takie dane?

Ewentualna zmiana: Inne dane osobowe są gromadzone podczas procesu rejestracji w celu zabezpieczenia przed nadużywaniem usług lub adresu e-mail.

 1. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, wykorzystujemy Twój adres IP i inne dane, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła na nasz serwer (patrz Sekcja 1 (1)) w celu:
  1. wysłania żądanej treści do Twojej przeglądarki. W ten sposób przechowujemy pełny adres IP tylko w zakresie niezbędnym do udostępnienia żądanej treści.
  2. wysyłania Twojego adresu IP dostawcy serwera, aby odwzorować Twój publiczny adres IP z informacjami związanymi z firmą i branżą (brak danych osobowych). Te informacje związane z firmą i branżą będą przetwarzane w naszym internetowym systemie pomiarowym. Na tym etapie procesu Twój adres IT nie jest przechowywany u naszego dostawcy usług ani w naszym systemie w żadnym momencie.
  3. aby chronić nas przed atakami i zapewniać prawidłowe działanie naszej strony internetowej. W ten sposób przechowujemy dane tymczasowo i z ograniczonym dostępem przez maksymalny czas 180 dni. Okres ten może zostać przedłużony, jeśli i do zakresu niezbędnego do ścigania ataków i incydentów.

   BASF sprawdzi użytkownika adresu IP tylko w przypadku nielegalnego ataku.

 2. Przechowujemy adres IP Twojego komputera po usunięciu ostatniego oktetu adresu IP, tj. w anonimowej formie, w celu pomiaru liczby użytkowników w internecie, co pozwoli nam ulepszyć naszą stronę internetową. Usuwamy ostatni oktet adresu IP natychmiast po zebraniu danych. Dlatego nie zbieramy danych osobowych związanych z użytkowaniem naszej strony internetowej.
 3. Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą e-maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, korzystamy z danych w Sekcji 1 (2), aby odpowiedzieć i, jeśli to możliwe, sprostać Twojemu żądaniu. Przechowujemy takie dane w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi i sprostania Twojemu żądaniu.
 4. Adres e-mail użytkownika jest zbierany w celu wysłania newslettera.
 5. Rejestracja ma na celu wykonanie umowy w przypadku, gdy dana osoba jest stroną umowy, lub wdrożenie środków przedumownych Podstawa prawna przetwarzania danych.

  Alternatywnie: Użytkownicy muszą się zarejestrować, abyśmy mogli dostarczać określone treści i usługi na naszej stronie internetowej.

3. Czy musisz podać dane? Czy masz prawo do odmowy przetwarzania danych?

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła informacje na nasz serwer zgodnie z Sekcją 1 (1). Możesz przesyłać takie dane. Bez podania takich danych nie jesteśmy w stanie udostępnić Ci żądanych treści.

Nie masz obowiązku dawania nam zgody na wykorzystanie Twoich anonimowych danych w celu pomiaru liczby użytkowników w internecie. Nie masz również obowiązku dawania nam zgody na wykorzystanie Twojego adresu IP, aby odwzorować Twoje informacje związane z firmą lub branżą.

Możesz odmówić takiego przetwarzania Twoich anonimowych danych, klikając poniższy przycisk

Odmowa taka nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Możesz kontynuować korzystanie z naszej strony internetowej.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pomocą e-maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, możesz przesyłać dane zgodnie z Sekcją 1(2). Zaznaczymy obowiązkowe pola w formularzu kontaktowym, jeśli będzie taka potrzeba. Bez podania wymaganych danych, możesz uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi i spełnienie Twoich żądań.

4. Jaka jest podstawa prawna w przypadku przetwarzania?

Podstawa prawna w przypadku przetwarzania zgodnie z Sekcją 1 znajduje się w punkcje (f) Artykułu (1) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Uzasadnione interesy są określone przez cele opisane w Sekcji 2.

5. Do jakich odbiorców przesyłamy Twoje dane?

Przesyłamy dane, o których mowa w Sekcji 1, do Podmiotów przetwarzających dane z siedzibą w Unii Europejskiej w celach określonych w Sekcji 2. Takie Podmioty przetwarzające przetwarzają dane osobowe wyłącznie według naszych instrukcji, a przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu. Nie zamierzamy przesyłać Twoich danych osobowych do innego kraju.

6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Firma BASF wdrożyła środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przed przypadkową lub niezgodną z prawem modyfikacją, zniszczeniem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Środki te będą stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Czy używamy plików cookie na naszej stronie internetowej?

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poinformujemy Cię o używaniu plików cookie w naszym banerze cookie. Poprzez dalsze korzystanie z naszej strony internetowej akceptujesz używanie plików cookie. Chcielibyśmy poinformować Cię o plikach cookie, których używamy i jak możesz je odrzucić.

 1. Następujące pliki cookie są ważne dla sprawnego działania i określonych usług na naszej stronie internetowej:

  A. Działanie

  1. Pierwsza kategoria

   Host

   Nazwa

   Opis

   Ważność

   .glasurit.com

   utag_main

   Ta nazwa cookie jest powiązana z platformą danych Tealium i jest używana do analizy stron internetowych.

   rok

   .glasurit.com

   WT_FPC

   Cookie utworzone przez serwis analityczny WebTrends, służące do śledzenia i raportowania zachowań odwiedzających witrynę w celu poprawy jej wydajności.

   rok

  2. Podmioty zewnętrzne

   Host

   Nazwa

   Opis

   Ważność

   statse.webtrendslive.com

   ACOOKIE

   Właścicielem tej domeny jest Web Trends. Główną działalnością gospodarczą jest: statystyka internetowa/analityka

   2 lata

  B. Funkcjonalność

  1. Pierwsza kategoria

   Host

   Nazwa

   Opis

   Ważność

   www.glasurit.com

   has_js

   Najczęściej kojarzony z systemem zarządzania treścią Drupal. Drupal używa tego pliku cookie do wskazania, czy przeglądarka użytkownika ma włączony JavaScript.

   Sesja

  C. Profilowanie/Reklama

  1. Podmioty zewnętrzne

   Host

   Nazwa

   Opis

   Ważność

   .doubleclick.net

   id

   Domena ta jest własnością Doublebleclick (Google). Główną działalnością gospodarczą jest: Doubleclick to marka Google służąca do wymiany treści reklamowych w czasie rzeczywistym.

   rok

   .google.com

   APISID

   Domena ta jest własnością Google Inc. Chociaż Google jest przede wszystkim znany jako wyszukiwarka, firma oferuje szeroką gamę produktów i usług. Jej głównym źródłem przychodów są jednak reklamy. Google śledzi użytkowników na szeroką skalę zarówno za pośrednictwem własnych produktów i stron internetowych, jak i licznych technologii wbudowanych w wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Dane zgromadzone w ramach większości tych usług służą do profilowania zainteresowań internautów oraz sprzedaży powierzchni reklamowej organizacjom w oparciu o takie profile zainteresowań, a także do dostosowywania reklam do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów.

   rok

   .google.com

   SSID

   Domena ta jest własnością Google Inc. Chociaż Google jest przede wszystkim znany jako wyszukiwarka, firma oferuje szeroką gamę produktów i usług. Jej głównym źródłem przychodów są jednak reklamy. Google śledzi użytkowników na szeroką skalę zarówno za pośrednictwem własnych produktów i stron internetowych, jak i licznych technologii wbudowanych w wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Dane zgromadzone w ramach większości tych usług służą do profilowania zainteresowań internautów oraz sprzedaży powierzchni reklamowej organizacjom w oparciu o takie profile zainteresowań, a także do dostosowywania reklam do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów.

   rok

   .google.com

   PREF

   Domena ta jest własnością Google Inc. Chociaż Google jest przede wszystkim znany jako wyszukiwarka, firma oferuje szeroką gamę produktów i usług. Jej głównym źródłem przychodów są jednak reklamy. Google śledzi użytkowników na szeroką skalę zarówno za pośrednictwem własnych produktów i stron internetowych, jak i licznych technologii wbudowanych w wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Dane zgromadzone w ramach większości tych usług służą do profilowania zainteresowań internautów oraz sprzedaży powierzchni reklamowej organizacjom w oparciu o takie profile zainteresowań, a także do dostosowywania reklam do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów. To często spotykane cookie Google, używane w szeregu świadczonych przez nich usług. Zachowuje preferencje użytkownika i umożliwia personalizowanie reklam w wyszukiwaniach google.

   rok

   .google.com

   SID

   Domena ta jest własnością Google Inc. Chociaż Google jest przede wszystkim znany jako wyszukiwarka, firma oferuje szeroką gamę produktów i usług. Jej głównym źródłem przychodów są jednak reklamy. Google śledzi użytkowników na szeroką skalę zarówno za pośrednictwem własnych produktów i stron internetowych, jak i licznych technologii wbudowanych w wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Dane zgromadzone w ramach większości tych usług służą do profilowania zainteresowań internautów oraz sprzedaży powierzchni reklamowej organizacjom w oparciu o takie profile zainteresowań, a także do dostosowywania reklam do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów. Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID, aby zweryfikować konto użytkownika google i najnowszy czas logowania.

   rok

   .google.com

   SAPISID

   Domena ta jest własnością Google Inc. Chociaż Google jest przede wszystkim znany jako wyszukiwarka, firma oferuje szeroką gamę produktów i usług. Jej głównym źródłem przychodów są jednak reklamy. Google śledzi użytkowników na szeroką skalę zarówno za pośrednictwem własnych produktów i stron internetowych, jak i licznych technologii wbudowanych w wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Dane zgromadzone w ramach większości tych usług służą do profilowania zainteresowań internautów oraz sprzedaży powierzchni reklamowej organizacjom w oparciu o takie profile zainteresowań, a także do dostosowywania reklam do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów.

   rok

   .google.com

   HSID

   Domena ta jest własnością Google Inc. Chociaż Google jest przede wszystkim znany jako wyszukiwarka, firma oferuje szeroką gamę produktów i usług. Jej głównym źródłem przychodów są jednak reklamy. Google śledzi użytkowników na szeroką skalę zarówno za pośrednictwem własnych produktów i stron internetowych, jak i licznych technologii wbudowanych w wiele milionów stron internetowych na całym świecie. Dane zgromadzone w ramach większości tych usług służą do profilowania zainteresowań internautów oraz sprzedaży powierzchni reklamowej organizacjom w oparciu o takie profile zainteresowań, a także do dostosowywania reklam do treści stron, na których pojawiają się reklamy klientów. Używane przez Google w połączeniu z SID do weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego czasu logowania.

   rok

   .youtube.com

   SID

   YouTube to platforma Google służąca do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Ten plik cookie jest używany przez Google w połączeniu z HSID, aby zweryfikować konto użytkownika google i najnowszy czas logowania.

   rok

   .youtube.com

   HSID

   YouTube to platforma Google służąca do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Używane przez Google w połączeniu z SID do weryfikacji konta użytkownika Google i ostatniego czasu logowania.

   rok

   .youtube.com

   dane demograficzne

   YouTube to platforma Google służąca do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Używany zwykle w celu profilowania demograficznego i profilowania do celów reklamowych.

   rok

   .youtube.com

   VISITOR_INFO1_LIVE

   YouTube to platforma Google służąca do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. Ten cookie to unikalny identyfikator stosowany do śledzenia oglądania filmów.

   miesiąc

   .youtube.com

   PREF

   YouTube to platforma Google służąca do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych. To często spotykane cookie Google, używane w szeregu świadczonych przez nich usług. Zachowuje preferencje użytkownika i umożliwia personalizowanie reklam w wyszukiwaniach google.

   5 lat

   .youtube.com

   APISID

   YouTube to platforma Google służąca do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

   rok

   .youtube.com

   SSID

   YouTube to platforma Google służąca do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

   rok

   .youtube.com

   LOGIN_INFO

   YouTube to platforma Google służąca do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

   rok

   .youtube.com

   YSC

   YouTube to platforma Google służąca do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

   Sesja

   .youtube.com

   SAPISID

   YouTube to platforma Google służąca do hostingu i udostępniania filmów wideo. YouTube gromadzi dane użytkownika za pomocą filmów wideo osadzonych na stronach internetowych, które są agregowane z danymi profilowymi z innych usług Google w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam skierowanych do osób odwiedzających strony internetowe w szerokim zakresie ich własnych i innych stron internetowych.

   rok

  D. Nieznane

  1. Pierwsza kategoria

   Host

   Nazwa

   Opis

   Ważność

   .glasurit.com

   SESS6d1ce71307d5d09464301e7ad194a496

   Plik cookie ustawiany przez system Drupal

   23 dni

   www.glasurit.com

   TS011b7b3e

   -

   Sesja

   .glasurit.com

   TS019b25ce

   -

   Sesja

  2. Podmioty zewnętrzne

   Host

   Nazwa

   Opis

   Ważność

   .d41.co

   D41IDT

   -

   kilka sekund

   .d41.co

   D41ID

   -

   rok

   apps.basf-coatings.com

   TS019b25ce

   -

   Sesja

 2. Pliki cookie dla mierzenia liczby użytkowników:

  Plik cookie

  Cel

  Koniec okresu używania

  PLIK COOKIE

  Ten plik cookie umożliwia Webtrends, narzędziu do analizy sieci, zbieranie anonimowych informacji o tym, w jaki sposób jest wykorzystywana nasza strona internetowa. Takie anonimowe informacje pokazują nam między innymi, ile osób odwedziło naszą stronę internetową, strony internetowe, na których użytkownicy byli tuż przed odwiedzeniem naszej strony internetowej i które strony odwiedzili.

  Zostanie usunięty po dwóch latach od Twojej wizyty

  WT_FPC

  Domyślnie Webtrends śledzi użytkowników w domenie podstawowej i wszystkich subdomenach. Odbywa się to przez ustawienie pliku cookie na Twojej domenie podstawowej za pomocą leading dot, co umożliwia subdomenom również przeczytać ten plik cookie.

  Zostanie usunięty po dwóch latach od Twojej wizyty

  ID

  Używamy plików cookie DoubleClick, aby zbierać dane dotyczące interakcji użytkowników z wyświetlanymi reklamami i innymi funkcjami reklamowymi, gdy dotyczą naszej strony internetowej.

  Zostanie usunięty po dwóch latach od Twojej wizyty

  utag_main

  Biblioteka zarządzania tagami Tealium tworzy i zarządza pojedynczym plikiem cookie zwanym utag_main. W tym pliku cookie znajduje się kilka wbudowanych wartości, które śledzą anonimową sesję odwiedzającego. Podobnie jak identyfikator unikatowy dla sesji i znacznik czasu Unix/Epoch w milisekundach.

  Zostanie usunięty po roku od Twojej wizyty

  D41ID

  Używamy tego pliku cookie od Dun and Bradstreet w celu uzyskania anonimowej informacji na temat firm odwiedzających naszą stronę internetową.

  Zostanie usunięty po roku od Twojej wizyty

  Możesz użyć ustawień przeglądarki, aby zdecydować, które pliki cookie akceptujesz, a które nie. Pamiętaj, że możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej, jeśli odrzucisz pliki cookie zgodnie z Sekcją 7 (1).

8. Jakie masz prawa?

Masz określone prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym prawo do żądania kopii danych osobowych, które o Tobie posiadamy, jeśli poprosisz nas o to na piśmie:

8.1. Prawo do dostępu: prawo do uzyskania dostępu do informacji (jeśli je przetwarzamy) i innych określonych informacji (jak te podane w niniejszej Polityce prywatności);

8.2. Prawo do poprawy: jeśli Twoje dane osobowe są niepoprawne lub niepełne, masz prawo do ich poprawy;

8.3. Prawo do usunięcia: znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, które umożliwia poproszenie o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli nie mamy ważnego powodu, by je wykorzystywać. Nie jest to ogólne prawo do usunięcia; istnieją pewne wyjątki. Na przykład, mamy prawo do kontynuowania wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub ustanowienia, wykonania lub obrony oświadczeń prawnych.

8.4. Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych: prawo do zawieszenia wykorzystania Twoich danych osobowych lub ograniczenie sposobu, w jaki je wykorzystujemy. Należy pamiętać, że prawo to jest ograniczone do pewnych sytuacji: gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie za Twoją zgodą, możesz tylko poprosić o ograniczenie na podstawie: (a) niedokładności danych; (b) gdy przetwarzanie przez nas jest niezgodne z prawem i nie chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte; (c) potrzebujesz ich do oświadczenia prawnego; lub (d) nie potrzebujemy już wykorzystywać danych w celach, w których je przechowywaliśmy. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, nadal możemy przechowywać Twoje dane, ale nie możemy ich dłużej wykorzystywać. Prowadzimy listy osób, które poprosiły o ograniczenie wykorzystania ich danych osobowych, aby upewnić się, że ograniczenie jest w przyszłości respektowane;

8.5. Prawo do przenoszenia danych: prawo do żądania przenoszenia, kopiowania lub przesyłania (jeśli jest to technicznie wykonalne) Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu formacie w celach własnych w ramach różnych usług;

8.6. Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w tym przypadków, w których wykorzystujemy je w naszych uzasadnionych interesach, bezpośrednim marketingu;

8.7. Prawo do otrzymywania informacji: masz prawo do otrzymywania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe; oraz

8.8. Prawo do wycofania zgody: jeśli udzieliłeś/-aś zgody na wszystko, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, masz prawo do wycofania się z tej zgody w każdym momencie (chociaż jeśli tak zrobisz, nie oznacza to, że cokolwiek, co zrobiliśmy z Twoimi danymi osobowymi do tej pory za Twoją zgodą było niezgodne z prawem).

Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, jednak musisz udowodnić swoją tożsamość za pomocą 2 elementów identyfikacji. Dołożymy wszelkich starań zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem, aby dostarczyć, poprawić lub usunąć Twoje dane osobowe w naszych plikach.

W celu uzyskania informacji lub skorzystania z Twoich praw określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub złożyć reklamację, skontaktuj się z nami za pomocą e-maila lub napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Dane kontaktowe można znaleźć w sekcji 10 poniżej.

Gdy otrzymamy pisemne reklamacje, skontaktujemy się z osobą, która złożyła reklamację, aby podjąć odpowiednie działania. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym z lokalnymi organami ochrony danych, aby rozwiązywać reklamacje, których nie możemy rozwiązać bezpośrednio.

Jeśli nie jesteś zadowolony/-a ze sposobu, w jaki rozpatrujemy reklamacje składane przez ciebie, możesz skierować swoją reklamację do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych.

9. Gdzie możesz złożyć reklamację?

Masz prawo złożyć reklamację u naszego Inspektora ochrony danych (dane kontaktowe poniżej) lub u organu nadzorującego, szczególnie w Państwie członkowskim, w którym mieszkasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Możesz również skontaktować się z naszym Głównym organem ochrony danych:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Kto jest Administratorem i Inspektorem ochrony danych?

Naszym Inspektorem ochrony danych jest:

Alexandra Haug
Inspektor ochrony danych UE w BASF
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

Inspektor ochrony danych w firmie BASF COATINGS GMBH:
Wolfgang Lange
BASF Coatings GmbH
E-FFE/BW
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Niemcy
Telefon: +49 (0) 2501-14-3460
Fax: +49 (0) 2501-14-713460

Prosimy o skorzystanie z powyższego adresu Administratora Danych Osobowych lub adresu kontaktowego naszego Koordynatora ds. Ochrony Danych – Pani Katarzyny Radzikowskiej-Hudały. Z naszym Koordynatorem ds. Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail na adres: ochrona.danych@basf.com

11. Prywatność dzieci

Niniejsza Strona internetowa przeznaczona jest dla osób powyżej 18. roku życia. Nie zamierzamy zbierać informacji o osobach poniżej 18. roku życia.

Żadne informacje nie powinny być przesyłane lub publikowane na Stronach internetowych przez osoby w wieku poniżej 18 lat. Jeśli taka osoba przesyła dane osobowe za pomocą stron internetowych, usuniemy takie informacje, gdy tylko dowiemy się o jej wieku, a następnie nie będziemy ich wykorzystywać w żadnym celu.