Skip to main content

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w lakiernictwie renowacyjnym

Przepisy prawne związane z bezpiecznymi procedurami roboczymi

Zdrowie i bezpieczeństwo stanowią ważny element zobowiązań warsztatu lakierniczego. Szczególnie dotyczy to koniecznego wykonania oceny ryzyka dla pracowników hali. Jest to również wymóg prawny.

Niżej szczegółowo wyjaśniamy, co to oznacza, i o czym trzeba pamiętać. Istnieje wiele przepisów i rozporządzeń prawnych regulujących kwestie bhp i postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

Ważne dokumenty i narzędzia to między innymi:

 • OCENA RYZYKA
 • KARTY CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ
 • INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA
 • WYTYCZNE

– by wymienić tylko kilka z nich. Te dokumenty i narzędzia są opisane w różnych normach prawnych. Służą one jako podstawa, prezentują problematykę bhp w zarysie.

Postępując zgodnie z przepisami sprawisz, że pracownicy warsztatu będą działać w bezpiecznych warunkach. Poza tym powinieneś używać instrukcji bezpieczeństwa, by podnosić poziom świadomości w zakresie bhp.

CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Ocena ryzyka, zgodnie z sekcją 5 niemieckiej ustawy dotyczącej bhp

Na pracodawcy spoczywa obowiązek wykonania oceny ryzyka, zgodnie z sekcją 5 niemieckiej ustawy dotyczącej bhp. Pracodawca musi sporządzić odpowiednie instrukcje postępowania bazujące na tej ocenie ryzyka.

Niemieckie rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych (GefStoffV) wymaga, by instrukcje postępowania spełniały następujące wymagania:

 • muszą być przygotowane w formie i języku zrozumiałym dla pracowników
 • muszą być dostępne dla pracowników;
 • muszą dostarczać informacji o substancjach niebezpiecznych obecnych na miejscu pracy lub tam wytwarzanych;
 • muszą podawać oznaczenia materiałów niebezpiecznych, ich treści etykiet bezpieczeństwa oraz potencjalne ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa;
 • muszą podawać informacje o środkach ostrożności i krokach, jakie pracownicy muszą podjąć, by chronić siebie i innych;
 • muszą podawać informacje o środkach i sposobach zapobiegania oraz działania w razie wystąpienia zakłóceń pracy, wypadków i sytuacji awaryjnych;
 • muszą wprowadzać wytyczne w zakresie higieny;
 • muszą podawać informacje o noszeniu i użytkowaniu osobistego wyposażenia ochronnego oraz odzieży ochronnej.

Instrukcje postępowania muszą być wywieszone w odpowiednim miejscu, a pracownicy muszą odbywać coroczne przeszkolenie bazujące na tych instrukcjach.

CONTENTBILD
Contentbild
CONTENTBILD
CONTENTBILD
CONTENTBILD

Pracodawca jest szczególnie zobowiązany do dostarczania informacji i opieki nad kobietami w ciąży, z uwzględnieniem:

 • możliwych zagrożeń dla kobiety i dziecka,
 • ograniczeń w zatrudnianiu.

Treść instrukcji musi być sporządzona na piśmie i potwierdzona podpisem. Poza tym pracownicy muszą mieć zapewniony dostęp do kart charakterystyki chemicznej produktów, które są używane w warsztacie.

Dla warsztatów stosujących produkty rakotwórcze, mutagenne lub toksycznych dla rozrodczości (kategorii 1 lub 2) muszą być wdrożone szczególne środki ostrożności (por.: niemieckie rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych). Należy również dokonać oceny ryzyka tworzenia się atmosfery wybuchowej.