Skip to main content

Juridische kennisgeving en databescherming

Disclaimer – juridische kennisgeving

 1. De website is ontwikkeld en wordt beheerd door BASF; alle rechten op of uit de website komen toe aan BASF.
 2. De website wordt slechts "zoals beschikbaar" en voor zover wettelijk toegestaan aan de gebruiker beschikbaar gesteld, zonder enige (uitdrukkelijke of impliciete) garantie, toezegging of aansprakelijkheid. Behalve in het geval van opzettelijk berokkende schade is BASF niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door of als gevolg van het gebruik van deze website. BASF is echter in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, middellijke, toevallige of gevolgschade die is ontstaan door of als gevolg van het gebruik van deze website.
 3. Alle op de website gepubliceerde productinformatie of andere informatie wordt door BASF naar beste weten beschikbaar gesteld. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend met betrekking tot garantie, toezegging of aansprakelijkheid, en evenmin ontslaat het de gebruiker van de noodzaak om zelf onderzoek te doen en tests uit te voeren.
 4. De op de website gepubliceerde veiligheidsdatabladen zijn slechts informatief en vrijblijvend. Om technische redenen kan niet worden gegarandeerd dat de versie van de gepubliceerde veiligheidsdatabladen altijd de meest actuele is. Met betrekking tot de informatieplicht volgens de EU-regelgeving over chemicaliën (REACH) zijn daarom uitsluitend de in schriftelijke vorm beschikbaar gestelde veiligheidsdatabladen doorslaggevend. Aan de op de website gepubliceerde veiligheidsdatabladen kunnen geen rechten worden ontleend en BASF kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. Voor zover niet op andere wijze uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, worden de Algemene Voorwaarden van BASF niet beïnvloed door de website en de inhoud, materialen en informatie die deze bevat.
 6. BASF kan deze website naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of stopzetten, en is niet verplicht tot het actualiseren van de website.
 7. De aanwezigheid van een koppeling naar een andere website ("hyperlink") betekent niet dat BASF enige verantwoordelijkheid op zich neemt voor deze website of de inhoud daarvan. Evenmin is BASF verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze website of de inhoud daarvan. Het volgen van de hyperlinks naar deze websites gebeurt op eigen risico van de gebruiker.
 8. Alle in verband met de website of het gebruik hiervan optredende wettelijke aanspraken of geschillen zijn onderworpen aan de uitleg van de wetten van Duitsland, met uitzondering van de bepalingen van het internationale privaatrecht.

BASF COATINGS GMBH’s beginselen online gegevensbescherming

BASF COATINGS GMBH waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf.

Het onderwerp gegevensbescherming heeft bij BASF COATINGS GMBH de hoogste prioriteit. Daarom willen we hier toelichten hoe we bij BASF COATINGS GMBH de bepalingen inzake gegevensbescherming toepassen, welke informatie we tijdens uw bezoek aan onze websites registreren en hoe deze gebruikt wordt. Ten eerste: uw gegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden – en zonder uw toestemming niet voor andere doelen, zoals reclame – gebruikt.

Registratie van gegevens
Wanneer u de BASF COATINGS GMBH-website (www.glasurit.com) bezoekt, wordt automatisch (dus niet via een registratie) algemene informatie verzameld die niet persoonsgebonden wordt gebruikt. De gebruikte webservers slaan standaard de volgende gegevens op:

 • de naam van uw internetserviceprovider;
 • de website van waaraf u ons bezoek;
 • de websites die u bij ons bezoekt;
 • uw IP-adres

Deze gegevens worden geanonimiseerd geëvalueerd. Ze worden uitsluitend gebruikt om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit van onze website te verbeteren.
Voor zover er gegevens aan een externe dienstverlener worden doorgegeven, hebben we met behulp van technische en organisatorische maatregelen gewaarborgd dat de voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming in acht worden genomen.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Verder worden alleen persoonsgegevens verzameld wanneer we hier automatisch de beschikking over krijgen, bijvoorbeeld in het kader van registratie, door het invullen van formulieren of verzenden van e-mails, in het kader van het bestellen van producten of diensten, informatieverzoeken of het aanvragen van materiaal.

Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkele vorm door ons of personen die wij opdracht verlenen ter beschikking gesteld van onbevoegde derden.

Bewaren van gegevens
We slaan persoonsgegevens slechts zo lang op als nodig is om een dienst uit te voeren die u wenst of waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, indien er geen andere wettelijke verplichtingen bestaan, zoals bewaringstermijnen vanuit het fiscale of handelsrecht.

BASF maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens die aan ons ter beschikking zijn gesteld, te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. In het geval van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens wordt de informatie in versleutelde vorm overgedragen, om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend geactualiseerd in overeenstemming met de technologische ontwikkeling.

Recht op toegang en rectificatie
U hebt het recht om alle persoonsgegevens die betrekking op u hebben en die bij ons zijn opgeslagen, te controleren en eventueel te laten rectificeren. Hiertoe volstaat een e-mail aan het in het colofon genoemde e-mailadres of aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming (de contactgegevens vindt u hieronder).

Cookies
Cookies worden alleen in bepaalde gedeelten van onze corporate website geplaatst, wanneer dit noodzakelijk is voor een toepassing of dienst die wij verlenen.

Contact
Bij vragen of suggesties kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van BASF COATINGS GMBH, die u graag verder helpt. Vanwege de voortdurende ontwikkeling van internet zijn van tijd tot tijd aanpassingen van onze beginselen voor gegevensbescherming nodig. We behouden ons het recht voor op enig moment de desbetreffende wijzigingen aan te brengen.

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming bij BASF COATINGS GMBH:
Wolfgang Lange
BASF Coatings GmbH
EC/BFC
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany
Telefoon: +49 (0) 2501-14-3460
Fax: +49 (0) 2501-14-713460