Skip to main content

Juridische informatie en gegevensbescherming

Disclaimer – juridische informatie

 1. Deze site wordt beheerd door BASF en alle rechten op deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan BASF.
 2. Deze ter beschikking gestelde site en de hierop ter beschikking gestelde software worden "as is" aan de gebruiker verstrekt, zonder garanties of verklaringen van welke aard ook (uitdrukkelijk of impliciet) en zonder enige aansprakelijkheid voor zover op grond van de toepasselijke wetgeving toegestaan. Behalve in geval van opzettelijk wangedrag is BASF niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik van de site. BASF is in geen geval verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af voor elke indirecte, bijkomende, gevolg- en bijzondere schade die is veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik van deze site.
 3. Alle productinformatie of overige informatie die via de site wordt gepubliceerd, wordt naar beste weten van BASF verstrekt. Voor zover wettelijk toegestaan, vormt al deze informatie echter geen garantie of verklaring van ongeacht welke aard en resulteert zij niet in enige aansprakelijkheid van BASF, en vrijwaart zij de Gebruiker niet van het verrichten van zijn eigen onderzoeken en tests.
 4. De Veiligheidsinformatiebladen die via de site worden gepubliceerd, worden uitsluitend ter informatie verstrekt en resulteren niet in enige aansprakelijkheid. Om technische redenen kan niet worden gegarandeerd dat de op de site geplaatste Veiligheidsinformatiebladen op elk moment de meest recente beschikbare versies zijn. Derhalve zijn enkel de schriftelijk verstrekte Veiligheidsinformatiebladen geldig wat betreft de informatieverplichtingen die voortvloeien uit de Europese verordening inzake chemische stoffen (REACH). De Veiligheidsinformatiebladen die via de site worden gepubliceerd, kunnen geen aanleiding geven tot ongeacht welke claims tegen BASF.
 5. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de algemene verkoopvoorwaarden van BASF niet door de site, de content van de site of de materialen en informatie op de site gewijzigd.
 6. Het is BASF op elk moment naar eigen goeddunken toegestaan zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid de werking van deze site geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te staken, en BASF aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actueel houden van de site.
 7. Links naar sites van derden („hyperlinks”) vormen geen onderschrijving van dergelijke sites van derden door BASF en BASF is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of hun content. Het gebruik van hyperlinks naar dergelijke sites is voor risico van de gebruiker.
 8. Op alle claims of procedures in verband met de site of het gebruik ervan is Duits recht van toepassing, met uitzondering van de principes inzake wetsconflicten.

BASF COATINGS GMBH Online gegevensbeschermingsregels

Privacyverklaring en gegevensbescherming

BASF is blij met uw bezoek aan onze website en bedankt u voor uw belangstelling voor onze onderneming.

BASF neemt de bescherming van gegevens heel serieus. In deze privacyverklaring beschrijven we:

 • welke persoonsgegevens BASF verzamelt als u onze website bezoekt
 • voor welke doeleinden BASF die gegevens gebruikt
 • wat de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is
 • wie deze persoonsgegevens ontvangt
 • gedurende welke termijn de persoonsgegevens worden opgeslagen
 • of u verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken

Verder willen we u informeren over:

 • uw rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens
 • de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving en, indien van toepassing, onze functionaris voor gegevensbescherming

1. Welke persoonsgegevens verzamelt BASF als u onze website bezoekt?

(1) Wanneer u onze website bezoekt zonder contact met ons op te nemen of u aan te melden, verzendt uw browser de volgende informatie automatisch naar onze server:

 • IP-adres van uw computer
 • informatie over uw browser
 • de website die u hebt bezocht vlak voordat u op de onze kwam
 • URL of opgevraagd bestand
 • datum en tijdstip van uw bezoek
 • hoeveelheid verzonden gegevens
 • statusinformatie, bijv. foutmeldingen

(2) Indien u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier op onze website, ontvangen wij de volgende informatie:

 • uw e-mailadres en verdere informatie die u per e-mail of via het contactformulier verstrekt
 • datum en tijdstip van uw bericht

(3) Onze website biedt u de mogelijkheid u in te schrijven voor de gratis nieuwsbrief. Wanneer een gebruiker zich voor de nieuwsbrief inschrijft, worden de in het invulscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgestuurd.

Op dit punt dient een specifieke lijst van de verzamelde gegevens te worden verstrekt. Dat zal minimaal het e-mailadres van de gebruiker zijn.

 • e-mail (vrije tekst)

Tijdens de inschrijving worden ook de volgende gegevens verzameld:

 • aanhef (heer/mevrouw)
 • achternaam (vrije tekst)
 • voornaam (vrije tekst)
 • IP-adres
 • datum en tijd van inschrijving

De feitelijk verzamelde gegevens moeten hier worden genoemd. Voorbeelden kunnen zijn:

(1) IP-adres van de computer waarop toegang wordt verkregen

(2) Datum en tijdstip van inschrijving

Tijdens de inschrijvingsprocedure wordt u om toestemming voor gegevensverwerking gevraagd en krijgt u een link naar deze Privacyverklaring.

(4) Onze website biedt onze gebruikers de mogelijkheid zich in te schrijven met hun persoonsgegevens. De gegevens worden ingevoerd in een invoerscherm, naar ons verzonden en opgeslagen. Tijdens de inschrijvingsprocedure verzamelen wij de volgende gegevens:

 • onderneming (vrije tekst)
 • voornaam (vrije tekst)
 • achternaam (vrije tekst)
 • functie/werkzaamheden (vrije tekst)
 • straat (vrije tekst)
 • postcode/plaats (vrije tekst)
 • contactpersoon (vrije tekst)
 • telefoon (vrije tekst)
 • e-mail (vrije tekst)
 • gebruikte systemen (vrije tekst)
 • maat overall (vrije tekst)
 • bericht (vrije tekst)
 • overige personen (inclusief alle bovenstaande velden)
 • hotel (ja/nee)
 • avond van aankomst (vrije tekst)
 • factuuradres (met velden, onderneming, straat, postcode/plaats, contactpersoon, telefoon, e-mail)
 • Colormotion-lid (ja/nee)
 • Mercedes-Benz-vertegenwoordiging/partner (ja/nee)
 • dealer (kiezen)
 • externe verkoop (vrije tekst)
 • naam seminar (vooringevuld)
  datum seminar (vooringevuld)
 • IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijdstip van inschrijving

2. In hoeverre en voor welke doeleinden verwerkt BASF deze gegevens?

 1. (1) Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij uw IP-adres en de andere gegevens die uw browser automatisch naar onze server stuurt (zie artikel 1, lid 1) om:
  1. de gevraagde content naar uw browser te sturen. Daarbij slaan wij het volledige IP-adres uitsluitend op voor zover dit nodig is om de gevraagde content aan u ter beschikking te stellen.
  2. uw IP-adres naar een serviceprovider te sturen om uw openbare IP-adres in kaart te brengen met ondernemings- en bedrijfstakgerelateerde informatie (geen persoonlijke informatie). Deze ondernemings- en bedrijfstakgerelateerde informatie wordt verwerkt in ons webmeetsysteem. In deze procedurestap wordt uw IP-adres op geen enkel moment opgeslagen bij onze serviceprovider of in ons systeem.
  3. onszelf te beschermen tegen aanvallen en de juiste werking van onze website te waarborgen. Daarbij slaan we genoemde gegevens tijdelijk op en met een beperkte toegang, voor maximaal 180 dagen. Deze termijn kan worden verlengd indien en voor zover dit nodig is voor gerechtelijke procedures in verband met aanvallen en incidenten.

BASF zal uitsluitend in geval van een illegale aanval onderzoek verrichten naar de gebruiker van een IP-adres.

 1. Wij slaan het IP-adres van uw computer op nadat we de laatste acht cijfers ervan hebben verwijderd, dus in anonieme vorm, met het oog op het meten van websitepubliek, zodat wij onze website kunnen verbeteren. Wij verwijderen de laatste acht cijfers van het IP-adres onmiddellijk nadat we het adres hebben ontvangen. Op die manier verzamelen wij geen persoonlijke gegevens over uw gebruik van onze website.
 1. Indien u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier op onze website, gebruiken wij de gegevens als genoemd in artikel 1, lid 2, om u te antwoorden en zo mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Wij slaan die gegevens op voor zover dit nodig is om u te antwoorden en aan uw verzoek te voldoen.
 1. Het e-mailadres van de gebruiker wordt verzameld om de nieuwsbrief te versturen.

Tijdens de inschrijvingsprocedure worden andere persoonsgegevens verzameld om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

 1. (5) De inschrijving heeft tot doel uitvoering van het contract mogelijk te maken wanneer de betrokkene partij is bij het contract, of precontractuele maatregelen te nemen als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

3. Bent u verplicht de gegevens te verstrekken? Hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking?

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw browser de in artikel 1, lid 1, genoemde informatie automatisch naar onze server. U bent vrij om die gegevens al dan niet te versturen. Doet u dit niet, dan kunnen wij u de gevraagde content niet leveren.

U bent niet verplicht ons uw geanonimiseerde gegevens te laten gebruiken voor het meten van websitepubliek. U bent evenmin verplicht ons uw IP-adres te laten gebruiken om dat samen met uw ondernemings- of bedrijfstakinformatie in kaart te brengen.

Indien u per e-mail of via het contactformulier op onze website contact met ons wilt opnemen, bent u vrij om de in artikel 1, lid 2, genoemde gegevens al dan niet te verzenden. Eventuele verplichte velden van een contactformulier zullen wij als zodanig markeren. Als u de vereiste gegevens niet verstrekt, kan het zijn dat wij u niet kunnen antwoorden en niet goed aan uw verzoek kunnen voldoen.

4. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking?

De rechtsgrondslag voor de verwerking op grond van artikel 2 is artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gerechtvaardigde belangen worden bepaald door de in artikel 2 beschreven doeleinden.

Indien de gebruiker toestemming heeft verleend, is de rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens na inschrijving van de gebruiker voor de nieuwsbrief, artikel 6, lid 1, onder a) van de Europese AVG.

5. Naar welke ontvangers sturen wij uw gegevens door?

Wij sturen de in artikel 1 genoemde gegevens door naar in de Europese Unie gevestigde gegevensverwerkers, voor de in artikel 2 bepaalde doeleinden. Deze gegevensverwerkers verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en de verwerking wordt verricht namens ons. Wij zijn niet van plan uw persoonsgegevens door te geven naar een derde land.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

BASF heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging of verlies, per ongeluk of onrechtmatig, en tegen ongeoorloofde verstrekking. Deze maatregelen worden voortdurend verbeterd, in lijn met de technologische ontwikkelingen.

7. Gebruiken wij cookies op onze website?

Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u in onze cookiebanner over het gebruik van cookies. Als u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Wij willen u graag informeren over de cookies die wij gebruiken en hoe u deze kunt weigeren.

 1. De volgende cookies zijn belangrijk voor het soepel functioneren en de specifieke diensten van onze website:
  1. Werking
   1. First party

Host

Naam

Beschrijving

Levensduur

.glasurit.com

utag_main

Dit cookie is gekoppeld aan het gegevensplatform Tealium en wordt gebruikt voor webanalyse.

een jaar

.glasurit.com

WT_FPC

Cookie ingesteld door de analysedienst Webtrends, gebruikt om gedrag van bezoekers op een site te traceren en rapporteren met het oog op verbetering van de werking.

een jaar

 1. Third-party

Host

Naam

Beschrijving

Levensduur

statse.webtrendslive.com

ACOOKIE

Dit domein is eigendom van Webtrends. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: Webstatistieken/analyse

2 jaar

 1. Functionaliteit
  1. First party

Host

Naam

Beschrijving

Levensduur

www.glasurit.com

has_js

Gewoonlijk gekoppeld aan het contentmanagementsysteem Drupal. Drupal gebruikt dit cookie om aan te geven of de browser van de bezoeker JavaScript toestaat.

sessie

 1. Targeting/Reclame
  1. Third-party

Host

Naam

Beschrijving

Levensduur

.doubleclick.net

id

Dit domein is eigendom van Doubleclick (Google). De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: Doubleclick is het advertentieplatform voor realtime bidding van Google.

een jaar

.google.com

APISID

Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend is als zoekmachine, biedt de onderneming ook een uiteenlopend assortiment producten en diensten. Haar belangrijkste inkomstenbron is echter reclame. Google traceert gebruikers op grote schaal, zowel via haar eigen producten en sites, als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites overal ter wereld. Google gebruikt de gegevens die zij van de meeste van deze diensten verzamelt om de interesses van internetgebruikers te profileren en op basis van die interesseprofielen advertentieruimte te verkopen aan organisaties en advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina's waar de advertenties van haar klanten verschijnen.

een jaar

.google.com SSID Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend is als zoekmachine, biedt de onderneming ook een uiteenlopend assortiment producten en diensten. Haar belangrijkste inkomstenbron is echter reclame. Google traceert gebruikers op grote schaal, zowel via haar eigen producten en sites, als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites overal ter wereld. Google gebruikt de gegevens die zij van de meeste van deze diensten verzamelt om de interesses van internetgebruikers te profileren en op basis van die interesseprofielen advertentieruimte te verkopen aan organisaties en advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina's waar de advertenties van haar klanten verschijnen. een jaar
.google.com PREF Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend is als zoekmachine, biedt de onderneming ook een uiteenlopend assortiment producten en diensten. Haar belangrijkste inkomstenbron is echter reclame. Google traceert gebruikers op grote schaal, zowel via haar eigen producten en sites, als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites overal ter wereld. Google gebruikt de gegevens die zij van de meeste van deze diensten verzamelt om de interesses van internetgebruikers te profileren en op basis van die interesseprofielen advertentieruimte te verkopen aan organisaties en advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina's waar de advertenties van haar klanten verschijnen. Dit is een gebruikelijk cookie van Google, dat bij verschillende diensten van Google wordt gebruikt. Slaat gebruikersvoorkeuren op en kan worden gebruikt om advertenties bij zoekopdrachten in Google te personaliseren. een jaar
.google.com SID Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend is als zoekmachine, biedt de onderneming ook een uiteenlopend assortiment producten en diensten. Haar belangrijkste inkomstenbron is echter reclame. Google traceert gebruikers op grote schaal, zowel via haar eigen producten en sites, als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites overal ter wereld. Google gebruikt de gegevens die zij van de meeste van deze diensten verzamelt om de interesses van internetgebruikers te profileren en op basis van die interesseprofielen advertentieruimte te verkopen aan organisaties en advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina's waar de advertenties van haar klanten verschijnen. Dit cookie wordt door Google gebruikt in combinatie met HSID, om een Google-gebruikersaccount en de meest recente inlogtijd te verifiëren. een jaar
.google.com SAPISID Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend is als zoekmachine, biedt de onderneming ook een uiteenlopend assortiment producten en diensten. Haar belangrijkste inkomstenbron is echter reclame. Google traceert gebruikers op grote schaal, zowel via haar eigen producten en sites, als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites overal ter wereld. Google gebruikt de gegevens die zij van de meeste van deze diensten verzamelt om de interesses van internetgebruikers te profileren en op basis van die interesseprofielen advertentieruimte te verkopen aan organisaties en advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina's waar de advertenties van haar klanten verschijnen. een jaar
.google.com HSID Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend is als zoekmachine, biedt de onderneming ook een uiteenlopend assortiment producten en diensten. Haar belangrijkste inkomstenbron is echter reclame. Google traceert gebruikers op grote schaal, zowel via haar eigen producten en sites, als via de talrijke technologieën die zijn ingebed in vele miljoenen websites overal ter wereld. Google gebruikt de gegevens die zij van de meeste van deze diensten verzamelt om de interesses van internetgebruikers te profileren en op basis van die interesseprofielen advertentieruimte te verkopen aan organisaties en advertenties af te stemmen op de inhoud van de pagina's waar de advertenties van haar klanten verschijnen. Door Google gebruikt in combinatie met SID, om een Google-gebruikersaccount en de meest recente inlogtijd te verifiëren. een jaar
.youtube.com SID YouTube is een platform van Google dat wordt gebruikt voor het hosten en delen van filmpjes. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via filmpjes die zijn ingebed in websites, aangevuld met profielgegevens van andere Google-diensten om internetbezoekers gerichte reclame te tonen op een groot aantal van haar eigen en andere websites. Dit cookie wordt door Google gebruikt in combinatie met HSID, om een Google-gebruikersaccount en de meest recente inlogtijd te verifiëren. een jaar
.youtube.com HSID YouTube is een platform van Google dat wordt gebruikt voor het hosten en delen van filmpjes. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via filmpjes die zijn ingebed in websites, aangevuld met profielgegevens van andere Google-diensten om internetbezoekers gerichte reclame te tonen op een groot aantal van haar eigen en andere websites. Door Google gebruikt in combinatie met SID, om een Google-gebruikersaccount en de meest recente inlogtijd te verifiëren. een jaar
.youtube.com demographics YouTube is een platform van Google dat wordt gebruikt voor het hosten en delen van filmpjes. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via filmpjes die zijn ingebed in websites, aangevuld met profielgegevens van andere Google-diensten om internetbezoekers gerichte reclame te tonen op een groot aantal van haar eigen en andere websites. Meestal gebruikt voor demografische profilering en targeting voor reclame. een jaar
.youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE YouTube is een platform van Google dat wordt gebruikt voor het hosten en delen van filmpjes. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via filmpjes die zijn ingebed in websites, aangevuld met profielgegevens van andere Google-diensten om internetbezoekers gerichte reclame te tonen op een groot aantal van haar eigen en andere websites. Dit cookie wordt gebruikt als unieke identificatie om het bekijken van filmpjes te traceren. een maand
.youtube.com PREF YouTube is een platform van Google dat wordt gebruikt voor het hosten en delen van filmpjes. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via filmpjes die zijn ingebed in websites, aangevuld met profielgegevens van andere Google-diensten om internetbezoekers gerichte reclame te tonen op een groot aantal van haar eigen en andere websites. Dit is een gebruikelijk cookie van Google, dat bij verschillende diensten van Google wordt gebruikt. Slaat gebruikersvoorkeuren op en kan worden gebruikt om advertenties bij zoekopdrachten in google te personaliseren 5 jaar
.youtube.com APISID YouTube is een platform van Google dat wordt gebruikt voor het hosten en delen van filmpjes. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via filmpjes die zijn ingebed in websites, aangevuld met profielgegevens van andere Google-diensten om internetbezoekers gerichte reclame te tonen op een groot aantal van haar eigen en andere websites. een jaar
.youtube.com SSID YouTube is een platform van Google dat wordt gebruikt voor het hosten en delen van filmpjes. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via filmpjes die zijn ingebed in websites, aangevuld met profielgegevens van andere Google-diensten om internetbezoekers gerichte reclame te tonen op een groot aantal van haar eigen en andere websites. een jaar
.youtube.com LOGIN_INFO YouTube is een platform van Google dat wordt gebruikt voor het hosten en delen van filmpjes. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via filmpjes die zijn ingebed in websites, aangevuld met profielgegevens van andere Google-diensten om internetbezoekers gerichte reclame te tonen op een groot aantal van haar eigen en andere websites. een jaar
.youtube.com YSC YouTube is een platform van Google dat wordt gebruikt voor het hosten en delen van filmpjes. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via filmpjes die zijn ingebed in websites, aangevuld met profielgegevens van andere Google-diensten om internetbezoekers gerichte reclame te tonen op een groot aantal van haar eigen en andere websites. sessie
.youtube.com SAPISID YouTube is een platform van Google dat wordt gebruikt voor het hosten en delen van filmpjes. YouTube verzamelt gebruikersgegevens via filmpjes die zijn ingebed in websites, aangevuld met profielgegevens van andere Google-diensten om internetbezoekers gerichte reclame te tonen op een groot aantal van haar eigen en andere websites. een jaar
 1. Onbekend
  1. First party

Host

Naam

Beschrijving

Levensduur

.glasurit.com

SESS6d1ce71307d5d09464301e7ad194a496

Cookie ingesteld door Drupal

23 dagen

www.glasurit.com

TS011b7b3e

-

sessie

.glasurit.com TS019b25ce - sessie
 1. Third-party

Host

Naam

Beschrijving

Levensduur

.d41.co

D41IDT

-

een paar seconden

.d41.co

D41ID

-

een jaar

apps.basf-coatings.com TS011bf6dc - sessie
 1. Cookies voor het meten van websitepubliek:

Cookie

Doel

Einde
levensduur

ACOOKIE

Met dit cookie kan het webanalyse-instrument Webtrends anonieme informatie verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. Uit dergelijke anonieme informatie kunnen wij onder meer aflezen hoeveel mensen onze website hebben bezocht, op welke websites de gebruikers waren voordat ze op de onze kwamen, en welke pagina's ze hebben bezocht.

Wordt twee jaar na uw bezoek verwijderd.

WT_FPC

Webtrends traceert bezoekers standaard in het primaire domein en alle subdomeinen. Dit wordt gedaan door middel van een first party cookie op uw primaire domein met de leading dot, zodat subdomeinen dit cookie ook kunnen lezen.

Wordt twee jaar na uw bezoek verwijderd.

Id Wij gebruiken het DoubleClick-cookie om gegevens te verzamelen over interacties van gebruikers met advertentieweergaven en andere advertentiediensten die betrekking hebben op onze website. Wordt twee jaar na uw bezoek verwijderd.
utag_main De Tealium Tag Management library creëert en bewaart één cookie, genaamd utag_main. In dat cookie zijn verschillende waarden ingebouwd die de anonieme bezoekerssessie bijhouden. Zoals een unieke identificatie voor de sessie en een Unix/Epoch-tijdstempel in milliseconden. Wordt één jaar na uw bezoek verwijderd.
D41ID

Wij gebruiken dit cookie van Dun and Bradstreet om anonieme informatie te verkrijgen over ondernemingen die onze websites bezoeken.

Wordt één jaar na uw bezoek verwijderd.

U kunt met uw browserinstellingen zelf kiezen welke cookies u wilt accepteren en welke u wilt weigeren. Let op: het is misschien niet mogelijk alle features van onze website te gebruiken als u de in artikel 7, lid 1, genoemde cookies weigert.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde rechten, zoals het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke informatie die wij van u hebben, als u ons daar schriftelijk om verzoekt.

8.1. Recht op inzage: het recht op inzage in uw informatie (als wij die verwerken) en bepaalde andere informatie (zoals de informatie in dit Privacybeleid);

8.2. Recht op rectificatie: als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht op rectificatie van deze informatie;

8.3. Recht op gegevenswissing: ook bekend als het 'recht op vergetelheid'; dit recht betekent simpelweg dat u kunt verzoeken uw informatie te wissen of verwijderen als wij geen dwingende reden hebben om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op gegevenswissing; er zijn uitzonderingen. Zo hebben wij het recht uw persoonsgegevens te blijven gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om rechtsvorderingen in te stellen of uit te oefenen of ons daartegen te verweren;

8.4. Recht om ons gebruik van uw informatie te beperken: het recht het gebruik van uw persoonlijke informatie op te schorten of de manier waarop wij deze kunnen gebruiken te beperken. Let op, dit recht is in bepaalde situaties beperkt: wanneer wij persoonlijke informatie van u verwerken die wij over u hebben verzameld met uw instemming, kunt u alleen om beperking verzoeken: a) op grond van onjuiste gegevens; b) wanneer onze verwerking onrechtmatig is en u uw persoonlijke informatie niet wilt laten wissen; c) indien dit nodig is voor een rechtsvordering; of d) indien wij de gegevens niet meer hoeven te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben bewaard. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij uw informatie nog wel opslaan, maar mogen wij die verder niet meer gebruiken. Wij houden lijsten bij van mensen die om beperking van het gebruik van hun persoonlijke informatie hebben gevraagd, om er zeker van te zijn dat ook in de toekomst aan dit verzoek wordt voldaan;

8.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens: het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verplaatsen, kopiëren of doorgeven (voor zover technisch mogelijk), voor uw eigen doeleinden in verband met verschillende diensten;

8.6. Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, ook wanneer wij die gebruiken voor onze gerechtvaardigde belangen, direct marketing;

8.7. Recht in kennis te worden gesteld: u hebt het recht duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken; en

8.8. Recht om toestemming in te trekken: indien u toestemming hebt gegeven voor iets wat wij met uw persoonlijke informatie doen, hebt u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken (hoewel dat niet betekent dat alles wat we tot het moment van intrekking met uw toestemming met uw persoonlijke informatie hebben gedaan, onrechtmatig is).

Het uitoefenen van deze rechten is kosteloos voor u, maar u dient wel uw identiteit aan te tonen met twee goedgekeurde ID-documenten. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen, conform onze wettelijke verplichting om persoonlijke informatie over u in onze bestanden te leveren, rectificeren of wissen.

Om inlichtingen in te winnen of een van uw in dit Privacybeleid genoemde rechten uit te oefenen en/of een klacht in te dienen kunt u per e-mail of schriftelijk contact met ons opnemen; wij zullen trachten binnen 30 dagen te reageren. De contactgegevens zijn te vinden in artikel 10 hieronder.

Wanneer wij schriftelijke klachten ontvangen, nemen wij voor de behandeling hiervan contact op met de klager. Wij werken met de aangewezen regelgevende instanties, waaronder lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om eventuele klachten op te lossen die wij zelf niet direct kunnen oplossen.

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht van u in verband met uw persoonlijke informatie door ons is afgehandeld, kunt u uw klacht indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

9. Waar kunt u een klacht indienen?

U hebt het recht een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming of bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

10. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

U vindt de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingswetgeving op de eerste pagina van dit document.

Gebruik het adres van bovengenoemde verwerkingsverantwoordelijke of het adres hieronder om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

De functionaris voor gegevensbescherming bij BASF Nederland B.V.:
Sevim Gunes
BASF Nederland B.V.
Postbus 1015
6801 MC Arnhem
Nederland
Telefoon: +31(0)26-3717171

De functionaris voor gegevensbescherming bij BASF Coatings Services:
Arthur Tol
BASF Coatings Services
Industrieweg 12
3606 AS Maarssen
Nederland
Telefoon +31 (0)346-573232

11. Privacy van kinderen

Deze website is bedoeld voor gebruik door personen van 18 jaar en ouder. Wij trachten geen informatie te verzamelen over personen jonger dan 18 jaar.

Er mag geen informatie op de websites worden ingediend of geplaatst door personen jonger dan 18 jaar. Indien dergelijke personen persoonlijke informatie indienen via de websites, zullen wij die informatie wissen zodra hun leeftijd bij ons bekend wordt. Wij zullen de informatie daarna voor geen enkel doeleinde gebruiken.

12. Informatie over social media

Dataprotection heeft hoge prioriteit voor BASF. Hierbij hoort een hoog niveau van transparantie. Hier kunt u meer informatie vinden over dataprotectie bij BASF m.b.t. social media www.basf.com/global/en/legal/data-protection-at-basf/information-social-media.html