Skip to main content

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van BASF Coatings Services NV (hierna “BASF”)

 

1. ‑ Toepassing en afwijkingen

Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle ons overgemaakte orders. De koper wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de koper of van onze vertegenwoordigers, zijn enkel dan tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk bevestigd zijn.

Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopvoorwaarden van kracht.

2. ‑ Offertes en orderbevestigingen

Door BASF gemaakte offertes zijn niet bindend, maar moeten beschouwd worden als een verzoek aan de koper om BASF een koopaanbod te doen.  Het contract komt tot stand door de bestelling van de koper (koopaanbod) en de aanvaarding daarvan door BASF.  Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod van de koper, dan geldt deze aanvaarding als een nieuwe niet-bindende offerte van BASF. 

3. ‑ Prijzen

Onze prijzen en prijsbarema's worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaandelijk kennisgeving gewijzigd worden.

Ingeval van prijswijziging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs, toepasselijk op het ogenblik van de levering, verschuldigd zijn. Ingeval van prijsverhoging, heeft de koper de mogelijkheid af te zien van zijn bestelling voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs indien de koper BASF hiervan per aangetekend schrijven en binnen de zeven dagen na de bekendmaking van de prijsverhoging op de hoogte stelt.

4. Verpakking, producteigenschappen, stalen en monsters

Onze producten worden steeds in bulk of standaardverpakking geleverd.

Het door ons aangeduide gewicht, volume en/of de aangeduide hoeveelheden gelden als enige basis voor de facturering.

Inlichtingen en exoneratiebedingen op de verpakking vermeld of in de verpakking ingesloten, maken deel uit van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Tenzij anders overeengekomen blijken de eigenschappen van het product uitsluitend uit de productspecificaties van BASF. Geïdentificeerd gebruik onder de European Chemicals Regulation REACH relevant voor de producten biedt geen overeenkomst op de overeengekomen contractuele kwaliteit van de producten, noch op het toegewezen gebruik onder dit contract.

Eigenschappen van stalen en monsters zijn slechts bindend indien zij uitdrukkelijk als producteigenschap werden overeengekomen.

Gegevens inzake eigenschappen en houdbaarheid alsook andere gegevens gelden slechts als zij als zodanig worden overeengekomen en aangeduid.

5. ‑ Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Zij verbinden ons nooit en kunnen geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding uit welken hoofde ook. BASF is niet aansprakelijk in geval van onmogelijkheid of vertraging in de prestatie van de wezenlijke contractuele verkoopverplichtingen, wanneer de onmogelijkheid of de vertraging het gevolg is van ordelijke naleving van wet -en regelgeving in verband met de European Chemicals Regulations REACH, welke is veroorzaakt door de koper.

6. ‑ Transport

Onze goederen reizen voor risico van de koper, zelfs indien de transportkosten bij afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst te onzen laste vallen. Indien in afwijking van het voorgaande, een andere in de handel gebruikelijke clausule, zoals FOB, CIF, CFR, CPT, EXW,..., wordt overeengekomen voor de levering, wordt deze geïnterpreteerd volgens de Incoterms, die geldig zijn op het ogenblik van de verkoop.

6 bis. – Naleving wettelijke bepalingen

Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke en administratieve voorschriften inzake invoer, transport, opslag en gebruik van de goederen.

7. ‑ Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de koper over nadat deze aan alle uit deze levering voortvloeiende verbintenissen heeft voldaan. Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijven wij steeds gerechtigd de ons toebehorende goederen terug te nemen of terug te eisen. Indien wij van dit recht gebruik maken, blijven wij tevens gerechtigd de koop van rechtswege en zonder formaliteiten of voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

Ingeval van inbeslagneming van de goederen dient de koper ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

8. Waarborgen en protesten

Elk protest nopens eventuele onjuistheden in onze orderbevestigingen of facturen dient, op straffe van verval, door de koper per aangetekend schrijven te worden medegedeeld binnen de acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur.  Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek moet bij de levering tegensprekelijk met en in aanwezigheid van de vervoerder of zijn afgevaardigde schriftelijk vastgesteld worden door voorbehoud te maken op de vrachtbrief, en dient ons binnen de acht dagen per aangetekende brief medegedeeld te worden.

De waarborg van onze goederen tegen onzichtbare gebreken is beperkt tot één jaar vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn of afgenomen hadden moeten worden. Alle desbetreffende klachten dienen ons binnen de veertien dagen na het ontdekken van het onzichtbaar gebrek bij aangetekend schrijven medegedeeld te worden, waarbij de hoedanigheid en de omvang van het gebrek of de gebreken nauwkeurig moeten worden omschreven. Nochtans vervalt elke waarborg tegen zichtbare gebreken, indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, en, tegen onzichtbare gebreken, indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden aangebracht en/of behandeld.

Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen wij de keuze hebben de geleverde goederen te vervangen of te herstellen. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten.

BASF is verder geen aannemingsbedrijf en staat niet in voor de applicatie en/of plaatsing van de door haar verkochte goederen, noch behoren conceptuele aangelegenheden tot het contractueel domein van BASF en zulks ingevolge een niet-weerlegbaar vermoeden. BASF waarborgt zijn goederen op voorwaarde dat zij verwerkt en/of aangebracht worden door competente vakmensen en overeenkomstig de gebruiksvoorschriften resp. dat zij vervolgens oordeelkundig worden gebruikt en in overeenstemming met hun intrinsiek doel. De waarborg kan niet worden ingeroepen in geval van omstandigheden dewelke niet toerekenbaar zijn aan BASF en dewelke voor hem een situatie van vreemde oorzaak uitmaken, zoals daar niet-limitatief opgesomd zijn : toepassing niet volgens de regels van de kunst, ongeschikte bewaringsomstandigheden, invloeden van buitenaf, enz. …In geval van kwalitatieve of andere klachten behoudt BASF zich het recht voor een eigen onderzoek desbetreffend in te stellen en de koper maakt zich sterk dat BASF daartoe ten allen tijde nuttige toegang tot- of aan de applicatieplaats zal worden verschaft op straffe van verval van de eventueel door BASF te verlenen vrijwaring. Het is uitdrukkelijk bepaald dat al onze verbintenissen te kwalificeren zijn als middelenverbintenis, met uitsluiting van resultaatsverbintenissen.

BASF veronderstelt dat de koper van de goederen de desbetreffende eindconsument zo volledig als mogelijk zal informeren omtrent de in acht te nemen gebruiksomstandigheden van de goederen, respectievelijk de te behalen prestaties, evenals omtrent de intrinsieke beperkingen van de goederen bij een geschikte applicatie.

8 bis. - Verantwoordelijkheid

Indien de verantwoordelijkheid van BASF wordt ingeroepen, beperkt deze zich uitdrukkelijk tot het bedrag van de bestelling gefactureerd aan de klant. Deze kan onder geen beding, aanspraak maken op een schadeloosstelling in geval van schade die voortvloeit uit een fout of onachtzaamheid van zijnentwege of in geval van indirecte schade, met name commerciële of financiële schade, zoals een minwaarde, een kostenverhoging een klantenverlies of een te verwachten winst, een ontregeling van de planning, handelingen of klachten van derden, etc.

9. ‑ Overmacht

Wanneer de BASF‑Groep of haar leveranciers niet kunnen produceren en/of leveren ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, zoals gebrek aan grondstoffen, onafhankelijk van onze wil, vervoermoeilijkheden of alle mogelijke conflicten (staat van oorlog, staking, lock‑out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz.), kunnen wij afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de koper enige eis tot schadevergoeding kan laten gelden.  BASF heeft niet de verplichting om producten van andere bronnen te verwerven. Wanneer voormelde omstandigheden meer dan 3 maanden aanhouden, heeft BASF het recht om de overeenkomst te ontbinden en dit zonder enige vergoedingsplicht ten aanzien van de koper.

Indien de koper zelf ten gevolge van overmacht of voormelde buitengewone omstandigheden de levering niet kan aanvaarden, zal de factuur op de contractueel voorziene datum van levering worden opgemaakt en zullen alle bijkomende uitzonderlijke bewarings‑ en leveringskosten door de koper verschuldigd zijn.

10. ‑ Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst, dient elke betaling te geschieden te Antwerpen. De betaling moet geschieden netto, contant. zonder korting of kosten voor ons, BTW inbegrepen.

De niet‑betaling op de vervaldag van een aanvaarde wissel of de uitgifte van een cheque zonder dekking maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper opeisbaar en geeft ons het recht alle geleverde goederen terug te nemen of terug te eisen. Het indienen van een al dan niet gegronde klacht over de desbetreffende of een andere levering,  schorst geenszins de betalingsverplichtingen van de koper.

Zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen of andere verbintenissen niet voldaan heeft, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen te schorsen.

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, verleent de koper ons het recht op elk ogenblik, zelfs voor de eerste levering, het verstrekken van een bankgarantie te eisen als waarborg voor de uitvoering van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de verzochte bankgarantie niet is verstrekt, kunnen wij elke levering stopzetten.

11. ‑ Wanbetaling

Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 12% per jaar. Bovendien wordt elk vervallen bedrag dat niet binnen de veertien dagen volgend op de verzending van een aangetekende ingebrekestelling voldaan is, van rechtswege vermeerderd met 15%, met een minimum van 40 EUR als forfaitaire en vaststaande vergoeding van onze buitengerechtelijke schade.

Eventueel door BASF reeds toegestane betalingsfaciliteiten, met inbegrip van impliciete betalingsfaciliteiten, komen alsdan volledig en onherroepelijk te vervallen zodat alle aan BASF toekomende bedragen onmiddellijk en volledig betaalbaar worden ten gunste van BASF. De door BASF gedane aanvaardingen van laattijdig ontvangen betalingen door de koper, brengen geenszins voor BASF verval van recht teweeg om voornoemd rente-en schadebeding, aan dezelfde tarieven, lastens de koper alsnog op te vorderen.

12. - Zekerheden

Bij gegronde twijfel aan de solvabiliteit van de koper, vooral als koper in gebreke blijft met de betaling, kan BASF, behoudens verder reikende claims, eerder door hem verleende en tussen partijen overeengekomen betalingsvoorwaarden herroepen en volgende leveringen laten plaatsvinden onder de voorwaarde dat toereikende zekerheden door de koper worden verstrekt.

13. ‑ Ontbinding of verbreking

De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszins, bij wanbetaling, ten laste  van de koper de verbreking en/of de ontbinding van de verkoopovereenkomst vast te stellen en/of de ontbinding van rechtswege ervan te vorderen alsmede de vergoeding van alle schade. Indien een verkoopovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en vaststaande schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 15% van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.

14. – Gegevensbescherming

Ingeval de koper, in de loop van de uitvoering van het desbetreffende contract, van BASF of op andere wijze persoonlijke gegevens ontvangt met betrekking tot werknemers van BASF (hierna “Persoonsgegevens”), zijn de volgende bepalingen van toepassing. 

Indien de verwerking van Persoonsgegevens, die op voornoemde wijze werden verstrekt, niet wordt uitgevoerd namens BASF, heeft de koper enkel het recht om Persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van het desbetreffende contract.  Behoudens toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal koper deze Persoonsgegevens voor geen andere doeleinden verwerken, in het bijzonder Persoonsgegevens aan derden verstrekken en/of deze gegevens analyseren voor zijn eigen doeleinden en/of een profiel opstellen.  Indien en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft de koper het recht om de Persoonsgegevens verder te verwerken, in het bijzonder om Persoonsgegevens door te geven aan zijn verbonden ondernemingen met het oog op het uitvoeren van het desbetreffende contract.  De koper staat ervoor in dat Persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor zijn werknemers, indien en voor zover deze werknemers toegang nodig hebben voor de uitvoering van het desbetreffende contract (need-to-know-principle).  De koper zal zijn interne organisatie zodanig structureren dat wordt voldaan aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.  De koper zal in het bijzonder passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico van misbruik en verlies van Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  De koper verkrijgt geen eigendom van of andere rechten op de Persoonsgegevens en is volgens de toepasselijke wetgeving verplicht om de verwerking van Persoonsgegevens te rectificeren, te wissen en/of te beperken.  Elk retentierecht van de koper met betrekking tot Persoonsgegevens is uitgesloten.